سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی

تاریخچه

مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور، نهادی است برای دیده‌بانی وضعیت سلامت روان کشور، تولید و ترویج و به کارگیری شواهد علمی مورد نیاز برنامه ریزان و سیاست‌گذاران در امور سلامت روان ومشاوره در سطح ملی، تا از طریق مدیریت فرایند تولید شواهد ملی، ایجاد مشارکت علمی بین مراکز مرتبط داخل و خارج کشور، شبکه سازی و توانمندسازی محققان و سیاستگذاران به نیازهای نظام سلامت روان و اصلی‌ترین مخاطب خود ( سازمان بهزیستی کشور) پاسخ دهد.

لذا با توجه به نبود انسجام و یکپارچگی در حوزه سلامت روان به خصوص آموزش‌های، تخصصی این حوزه و با توجه به نیاز جامعه روانشناسان و مشاوران، به منظور ساختارمند نمودن آموزش‌های تخصصی حوزه سلامت روان، طراحی نظام آموزش مداوم متخصصان این حوزه و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز مرتبط با سازمان؛ این مرکز برای اولین بار اقدام به تشکیل کمیته آموزش ملی و استانی و همچنین طراحی و راه اندازی سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران(www.cpce) کرده است. مراسم رونمایی سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی در شهریور ماه سال 1396 با حضور «انوشیروان محسنی بندپی» رئیس سازمان بهزیستی و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمد ابراهیم مداحی» رئیس خانه روانشناسان، «شهربانو امانی» عضو محترم شورای شهر تهران، معاونین و مدیران کل ستادی، استانی و روانشناسان و مشاوران اساتید دانشگاه برگزار شد.