سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی

شصتمین جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان بهزیستی کشور برگزار گردید

شصتمین جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان بهزیستی کشور روز سه شنبه در تاریخ9/8/1396 در محل این مرکز برگزار گردید.

جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان بهزیستی کشور باحضور جناب آقای میرمحمدصادقی(معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور)، سرکار خانم رفیعی(رئیس کمیته آموزش)، جناب آقای دکتر جعفری نژاد(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، سرکار خانم جهاندار (دبیر علمی کمیته آموزش) در تاریخ  9/8/1396 از ساعت ۸ الی ۹:۳۰ در محل این مرکز برگزار گردید.

این جلسه که قریب به یک ساعت و نیم به طول انجامید؛ ابتدا به نهایی سازی برنامه­­ ها و اقدامات لازم برنامه رونمایی از سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران(LMS) پرداخته شد، همچنین در این راستا لیست تکمیل شده مدعوین برنامه رونمایی از سامانه آموزشی توسط اعضا حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان جلسه نیز راهنمای استفاده از سامانه مداوم روانشناسان و مشاورانLMS بررسی گردید.