سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی

شصت و یکمین جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان بهزیستی کشور برگزار گردید

شصت و یکمین جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان بهزیستی کشور روز سه شنبه در تاریخ 16/8/1396در محل سازمان بهزیستی کشور برگزار گردید.

جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان بهزیستی کشور باحضور جناب آقای میرمحمدصادقی(معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور)، سرکار خانم رفیعی(رئیس کمیته آموزش)، جناب آقای دکتر جعفری نژاد(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای ناصری(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، سرکار خانم جباری(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای مهندس رضازاده (کارشناس سامانه LMS)، سرکار خانم جهاندار(دبیر علمی کمیته آموزش) در تاریخ 16/8/1396 از ساعت 11:30 الی 13در محل سازمان بهزیستی کشور برگزار گردید.

این جلسه که قریب به دو ساعت و نیم به طول انجامید؛ جناب آقای مهندس رضازاده کارشناس محترم سامانه LMS در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده به منظور تکمیل سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران ارائه دادند. در ادامه دبیر محترم کمیته آموزش به قرائت گزارشی از اقدامات و برنامه های صورت گرفته به منظور برگزاری رونمایی از سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران LMS پرداختند. در انتهای جلسه به منظور برگزاری هر چه بهتر مراسم رونمایی پیشنهادات نهایی توسط اعضا محترم حاضر در جلسه ارائه گردید.