سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی

پنجاهمین جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری

جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان بهزیستی کشور با حضور جناب آقای میرمحمدصادقی(معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای زحمتکش(رییس مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور)، سرکار خانم رفیعی(رئیس کمیته آموزش)، سرکار خانم جعفری(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای دکتر جعفری نژاد(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای ناصری(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، سرکار خانم جباری(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای بادپی(کارشناس سامانه LMS)، سرکار خانم جهاندار(دبیر علمی کمیته آموزش) در تاریخ 17/5/1396 از ساعت ۸ الی ۹:۳۰ در محل این مرکز برگزار گردید.

در این جلسه که قریب به یک ساعت و نیم به طول انجامید؛ در ابتدا با توجه به اهمیت محتوا نویسی در ساختار آموزش به بررسی برنامه مدون تربیت مربی آموزش پیش از ازدواج پرداخته شد. در این راستا تصمیم بر آن گردید گروه هدف تعریف شده در این طرح شامل روانشناسان و مشاوان بوده و حضور گروه های دیگر با بررسی و تایید کمیته آموزش صورت گیرد. در پایان جناب آقای بادپی کارشناس سامانه LMS به توضیح اقدامات انجام شده به منظور به روز رسانی سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران پرداخت.