سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی

پنجاه و دومین جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری

جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان بهزیستی کشور با حضور جناب آقای میرمحمدصادقی(معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای زحمتکش(رییس مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور)،  سرکار خانم رفیعی(رئیس کمیته آموزش)، سرکار خانم جعفری(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای دکتر جعفری نژاد(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای ناصری(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، سرکار خانم رضایی(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، سرکار خانم جباری(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای رضازاده(کارشناس سامانهLMS)، سرکار خانم جهاندار(دبیر علمی کمیته آموزش) در تاریخ 30/5/1396 از ساعت ۸ الی ۱۰ در محل این مرکز برگزار گردید.

در این جلسه که قریب به دو ساعت به طول انجامید؛ ابتدا جناب آقای مهندس رضازاده کارشناس محترم سامانه LMS به توضیح و شرح اقدامات انجام شده در زمینه به روز رسانی سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران پرداخت. در ادامه اعضا محترم حاضر پیشنهادات خود در زمینه مشخصات مراکز، فرم شناسنامه آموزشی و کد دوره ها به منظور بارگذاری در سامانه LMS را ارائه دادند.