سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی

اهداف

مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور، با هدف افزایش سطح کیفی خدمات آموزشی و کمک آموزشی از طریق بسترها و ابزارهای الکترونیکی، انسجام و تسهیل در فرآیند آموزشی به مجموعه روانشناسان و مشاوران، متخصصین، کارشناسان و دانشجویان در حوزه سلامت روان در کشور (آموزش تخصصی)، نشر عمومی علوم به همه اقشار جامعه (آموزش عمومی)، همچنین ساختارمند نمودن آموزش‌های تخصصی حوزه سلامت روان، ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز مرتبط با سازمان ، برگزاری کارگاه‌های آموزشی مجازی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی حضوری؛ اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه آموزش مداوم روانشناسان ومشاوران کرد.

لذا هدف از برگزاری این دوره‌ها وکارگاه‌ها، ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان روانشناسی و مشاوره می‌باشد.